درباره سنتور

انواع سنتور

سنتور سل کوک
سنتور لا کوک
سنتور سی کوک
سنتور ۱۲ خرک
سنتور سل کوک و اخوان دار
سنتور فا کوک ۹ خرک بزرگ

سنتورهای لا کوک - سل کوک - ۱۲ خرک - فا کوک - ۹ خرک بزرگ